1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Veteriner Albay Akif Beydir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Adana'da yaptı. Daha sonra babasının Bağdat'a görevli olarak gitmesi nedeniyle geri kalan öğrenimini orada tamamladı. Bağdat’tan sonra İstanbul'a döndü ve Darü'l-Elhan'ın (İstanbul Konservatuarı) müzik çalışmalarına katıldı.

1923 yılında şark musikisi 1941 yılında da garp musikisi bölümlerini bitirerek müzik öğrenimini de burada tamamladı. İstanbul Konservatuarınca 1926 yılında başlayan folklor derleme çalışmalarının hemen hemen tümüne katıldı, derlenen türküleri notaya alarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı. Notaya aldığı türkü ve oyun havaları Darü'l-Elhan tarafından “Anadolu Halk Şarkıları ve Halk Türküleri” adıyla dergi halinde (14 adet) yayınlandı.

Ferruh Arsunar daha sonraları derleme çalışmalarını kendi çabasıyla sürdürerek bir çok Halk ezgisini notaya aldı. Ölümünden sonra yayına hazır durumda bulunan dört eserini Ankara Devlet Konservatuarı, 3 eserini de Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü satın aldı. Notaya aldığı bir çok halk türküsü çeşitli dergilerde yayınlandı. Ferruh Arsunar 21 Aralık 1965 günü Ankara'da vefat etti.

Eserleri:

1. Gaziantep Folkloru, İstanbul, 1962, Milli Eğitim Basımevi, 318 s., Notalı.
2. Türk Çocuk Oyunlarından Derlemeler, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 106 s., Notalı.
3. Anadolu'nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not, İstanbul, Numune Matbaası, 1937, 30 s., Notalı.
4. Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, İstanbul, 1937, Resimli Ay Matbaası, 44 s., Notalı.
5. Elazığ Bakırmadeni Kazası Halk Türküleri, İstanbul, 1937 Resimli Ay Matbaası, 32 s., Notalı ve Resimli, Elazığ Halkevi Neşriyatı: 10.
6. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler, Ankara, 1947, Ulu5 Basımevi, 40s., Notalı, CHP Halkevleri Yayınları, Milli Kültür Araştırmaları: IV.
7. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler II, Ankara, 1948, Ulus Basımevi, 32 s., Notalı, CHP Halkevleri Yayınları, Milli Kültür Araştırmaları: V.
8. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler III, Ankara, 1948, Ulus Basımevi, 24 s., Notalı, CHP Halkevleri Yayınları, Milli Kültür Araştırmaları: VI.
9. Türk Anadolu Halk Türküleri, Ankara 1965, Başnur Matbaası 48s., Notalı, Halkevleri Genel Merkez Yayınları: 2.
10. Köroğlu, Ankara, 1963, Güzel Sanatlar Matbaası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından.

ihsanozturk.com